Fase 2 van ‘De vervuiler betaalt’ bij gemeente Assen in gang gezet

 

GMT begeleidt gemeente Assen tot het einde van het jaar bij de projecten “Containermanagement” en “DIFTAR”. De gemeente Assen wil met DIFTAR, de nieuwe inzamelingsmethode van huishoudelijk afval, een besparing realiseren op de kostenpost inzameling Huishoudelijk Afval. De meeste besparingen worden pas vanaf 2013 gerealiseerd. Het Container management systeem zal ook in de loop van 2012 al besparingen opleveren.

 

Aanleiding van deze projecten is het door de gemeenteraad van de gemeente Assen in 2010 vastgestelde uitvoeringsprogramma voor de periode 2011-2014. Hierin worden maatregelen genomen met betrekking tot de afvalstoffenheffing:

1. Betalen voor een vervangende milieupas.

2. Op het milieupark betalen voor iedere gestorte kilo.

3. Containermanagement.

4. Tariefdifferentiatie (Diftar), individualisering van de afvalstoffenheffing.

 

Door de invoering van deze maatregelen wil de gemeenteraad het principe ‘de vervuiler betaalt’ doorvoeren. Maatregel 1 en 2 zijn inmiddels door de gemeente Assen doorgevoerd. Maatregel 3 en 4 zijn in gang gezet en zullen medio 2012 afgerond moeten zijn.

 

GMT prepareert CLEAR op:

- het registreren van containers aan huishoudens

- importeren van ledigingen

- administreren en uitvoeren van black- en whitelists

- importeren en onderhouden van objectgegevens

 

Naast de CLEAR implementatie worden er nog 3 producten opgeleverd;

1. vastgelegde en ingerichte hoofdprocessen

Het doel van deze procesbeschrijving is: inzage geven in de werkwijze en functioneren van containermanagement en DIFTAR binnen Afvalbeheer Assen. De beschrijving is bedoeld als leidraad voor alle werknemers binnen Afvalbeheer Assen om de verhoudingen tussen de verschillende DIFTAR-processen, DIFTAR-taken, containermanagement en CLEAR inzichtelijk te maken. De CLEAR database is conform de vastlegging aangevuld en wordt in productie gebracht.

 

2. gedocumenteerde en geaccordeerde technische interfaces.

Ten behoeve van een eenduidige vastlegging van de objecten/huishoudens, zal er een integratie plaatsvinden met de HIS4All database. In CLEAR zal op basis van deze objectgegevens een ledigingen administratie worden opgezet. Ledigingen worden via een andere technische interface aangeboden vanuit de boordcomputers op de wagens en in CLEAR aan het juiste huishouden gekoppeld. Deze interface wordt uitgebreid met functionaliteit voor black- en whitelists, zodat alleen actuele containers geledigd worden.Via een laatste interface zullen in CLEAR, subject gegevens gekoppeld worden aan chip gegevens van de containers.

 

3. gedocumenteerde Werkinstructie (Taken, rollen en verantwoordelijkheden)

Het doel van de Werkinstructie CLEAR is: de werknemers van Afvalbeheer Assen voorzien van een uitvoerige functionele uitleg en beschrijving van alle CLEAR-handelingen die verricht moeten worden.

12-11-2014 AREA; MijnURen App
30-06-2014 Afvalbak adopteren?
29-12-2010 LMA Kit
04-02-2010 Overname BlueKaizen
07-05-2009 GMT op de EASYFAIRS
07-11-2008 Nieuwe medewerkers